Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Seminarium: Możliwości rozwoju Parku Kultury w Powsinie

W dniu 23 stycznia br. odbyło się seminarium poświęcone przesłankom do rozwoju Parku Kultury w Powsinie. Seminarium realizowane było w ramach oferty dydaktycznej wynikającej z porozumienia o współpracy pomiędzy WOBiAK i P.K. w Powsinie. Seminarium odbywało się w Sali Posiedzeń Rady Wydziału. Patronat nad przedsięwzięciem objął Dziekan WOBiAK prof. dr hab. Wojciech Wakuliński, który seminarium otworzył. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Dyrekcji Parku Kultury w Powsinie, Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, Zarządu Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy, Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, grupa interesariuszy zewnętrznych współpracujących z Katedrą Architektury Krajobrazu, pracownicy naukowo-dydaktyczni związani z kształceniem na kierunku architektury krajobrazu z Panią prodziekan WOBiAK ds. architektury krajobrazu dr inż. arch. kraj. Renatą Giedych a także studenci studiów II° kierunku architektura krajobrazu. Program seminarium składał się z trzech części, tu: cz. I Wartości parku; cz. II Warianty zagospodarowania parku; cz. III Przegląd wybranych koncepcji rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku. Treści poszczególnych części stanowiły rezultaty kursowych zajęć studentów studiów  II°  na kierunku architektura krajobrazu z przedmiotów: Planowanie przestrzenne 2, Analiza dzieła architektury krajobrazu. Prelegentami byli studenci specjalizacji 'Projektowanie krajobrazu'. Seminarium zakończyła krótka dyskusja, w której podkreślane były wartości aplikacyjne poszczególnych prezentacji, czego potwierdzeniem było wręczenie przez przedstawicieli Dyrekcji P.K. w Powsinie dyplomów uznania. Opiekunem naukowym przedsięwzięcia był dr hab. inż. arch. kraj. Marek Szumański, który zamykając seminarium podziękował Gościom i Uczestnikom za wystąpienia jak i głosy w dyskusji, a także wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę z P. K. w Powsinie.