Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Zjazd absolwentów rocznika 1993-98 OAK

W dniach 23-24 marca 2018 r. w Arboretum w Rogowie odbył się zjazd absolwentów rocznika 1993-98 Oddziału Architektury Krajobrazu (OAK) przy Wydziale Ogrodnictwa SGGW oraz przyjaciół - dydaktyków i studentów z zaprzyjaźnionych roczników. Uroczysta kolacja była okazją do wymiany doświadczeń zawodowych.

Zobacz fotografie!

Czytaj więcej: Zjazd absolwentów rocznika 1993-98 OAK

Seminarium: Możliwości rozwoju Parku Kultury w Powsinie

W dniu 23 stycznia br. odbyło się seminarium poświęcone przesłankom do rozwoju Parku Kultury w Powsinie. Seminarium realizowane było w ramach oferty dydaktycznej wynikającej z porozumienia o współpracy pomiędzy WOBiAK i P.K. w Powsinie. Seminarium odbywało się w Sali Posiedzeń Rady Wydziału. Patronat nad przedsięwzięciem objął Dziekan WOBiAK prof. dr hab. Wojciech Wakuliński, który seminarium otworzył. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Dyrekcji Parku Kultury w Powsinie, Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, Zarządu Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy, Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, grupa interesariuszy zewnętrznych współpracujących z Katedrą Architektury Krajobrazu, pracownicy naukowo-dydaktyczni związani z kształceniem na kierunku architektury krajobrazu z Panią prodziekan WOBiAK ds. architektury krajobrazu dr inż. arch. kraj. Renatą Giedych a także studenci studiów II° kierunku architektura krajobrazu.

Czytaj więcej: Seminarium: Możliwości rozwoju Parku Kultury w Powsinie

Studenci Koła Naukowego Architektów Krajobrazu laureatami nagród i wyróżnień na XLIV Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych w SGGW w 2017 roku

Reprezentanci Koła Naukowego Architektów Krajobrazu zaprezentowali swoje opracowania – realizowane w ramach działalności badawczej i projektowej w 2017 roku – na XLIV Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych w SGGW, odbywającym się w dniu 8 grudnia 2017 roku.
Wszystkie przedstawione prace uzyskały nagrody lub wyróżnienia w sesjach ustnych lub posterowych.

Czytaj więcej: Studenci Koła Naukowego Architektów Krajobrazu laureatami nagród i wyróżnień na XLIV Przeglądzie...

Współpraca Katedry Architektury Krajobrazu i Kampinoskiego Parku Narodowego - wystawa prac studenckich

 

W wyniku współpracy podjętej pomiędzy Katedrą Architektury Krajobrazu SGGW a Kampinoskim Parkiem Narodowym, studenci 7.go semestru studiów inżynierskich na kierunku Architektura Krajobrazu WOBIAK opracowali koncepcję zagospodarowania terenów rekreacyjnych Kampinoskiego Parku Narodowego (otoczenie siedziby Dyrekcji KPN z tzw. polaną Jakuba oraz polany Truskaw i Roztoka, na podstawie wytycznych dyrekcji KPN, przeprowadzonych analiz uwarunkowań społecznych, kulturowych, przyrodniczych prawnych oraz technicznych.

W dniu 12 stycznia 2018 roku odbył się uroczysty wernisaż wystawy najlepszych opracowań projektowych studentów 7. semestru, realizowanych w ramach zajęć kursowych z przedmiotu „Projektowanie obiektów architektury krajobrazu 4”. Na uroczystości obecny był Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego – P. Mirosław Markowski oraz przedstawiciele dyrekcji i pracownicy KPN.

Prowadzący ćwiczenia projektowe:
dr inż. arch. krajobrazu Elżbieta Myjak-Sokołowska (koordynator przedmiotu)
dr inż. arch. Kinga Kimic
mgr Inż. Jakub Botwina

Konsultacje:
Fizjografia - dr Piotr Wałdykowski
Fitosocjologia - dr hab. Piotr Sikorski
Dendrologia - dr Ewa Zaraś

Relacja z wernisażu wystawy na stronie SGGW

Czytaj więcej: Współpraca Katedry Architektury Krajobrazu i Kampinoskiego Parku Narodowego - wystawa prac...

Wystawa najlepszych prac magisterskich "mgr-ak-2017"

W dniu 8 grudnia 2017 r. Katedra Architektury Krajobrazu zorganizowała uroczysty wernisaż wystawy najlepszych prac magisterskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, w roku akademickim 2016/2017 „mgr-ak-2017”. Wystawa dedykowana jest dr. inż. Aleksandrowi Bartosiewiczowi w 90-tą rocznicę urodzin.
Kuratorem wystawy jest dr inż. Agnieszka Gawłowska, a autorem koncepcji wystawy – mgr inż. Krzysztof Gadomski.


Przedstawiciele Sekcji Architektów Krajobrazu OW SARP: Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji AK, Paweł Bartman – wiceprzewodniczący Sekcji AK, Magdalena Kazulo – członek Sekcji AK, przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda honorowa dla mgr inż. arch. krajobrazu Damiana Kohyta za pracę pt. „Rewitalizacja Parku przy ul. Ceglanej w Pile”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej,
  • Wyróżnienie honorowe dla mgr inż. arch. krajobrazu Joanny Karlikowskiej za pracę pt. „Możliwość wprowadzenia zieleni w koncepcji uspokojenia ruchu na przykładzie ul. Mokotowskiej w Śródmieściu Warszawy” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic,
  • Wyróżnienie honorowe dla mgr inż. arch. krajobrazu Rafała Mgłosieka za pracę pt. „Koncepcja rewitalizacji zespołu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej.

 

Agnieszka Żukowska, Prezes Agencji Promocji Zieleni, przyznała nagrodę dla mgr inż. arch. krajobrazu Iwony Gajewskiej za pracę pt. „Tereny wypoczynkowe miast w koncepcji smart city”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Gabrieli Maksymiuk oraz wyróżniła prace:

  • Mgr. inż. arch. krajobrazu Rafała Mgłosieka pt. „Koncepcja rewitalizacji zespołu poprzemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Myjak-Sokołowskiej,
  • Mgr inż. arch. krajobrazu Małgorzaty Mirgos pt. „Koncepcja zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków gminy Raszyn”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Gawłowskiej,
  • Mgr inż. arch. krajobrazu Katarzyny Skowron pt. „Możliwości wykorzystania rozwiązań ekologicznych w osiedlach mieszkaniowych na przykładzie projektu modernizacji fragmentu osiedla Koszyki w Warszawie”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Kingi Kimic.

 

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne przyznało wyróżnienie dla pracy mgr inż. arch. krajobrazu Agnieszki Góreckiej pt. „Ocena skuteczności zabiegu renaturyzacji spinetyzowanej buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964) w Roztoczańskim Parku Narodowym”, wykonanej pod kierunkiem dr. inż. Artura Obidzińskiego.


Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym Dyplomantom oraz ich Promotorom!

Postery plac dyplomowych można oglądać do 27 stycznia 2018 roku, w Muzeum SGGW, ul. Nowoursynowska 161 (I piętro, wejście C), czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-16:00.


Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu
dr inż. Jan Łukaszkiewicz

Kurator wystawy
dr inż. Agnieszka Gawłowska