Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Wykaz

Zasady planowania, projektowania, urządzania, pielęgnowania i rewaloryzacji obiektów architektury krajobrazu

Celem zadania jest rozwój teorii projektowania, przekształcania i zarządzania krajobrazem w odniesieniu zarówno do pojedynczych obiektów architektury krajobrazu, jak i krajobrazu jako całości w skali regionu lub/i gminy (wiejskiej i miejskiej).

Problematyka podejmowana w ramach zadania badawczego przyczynia się do rozwoju specjalności projektowanie środowiskowe – podstawy teoretyczne i metodyczne, która ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania terenów otwartych i terenów zieleni miejskiej w sposób sprzyjający pełnieniu przez nie zarówno funkcji społecznych, jaki i przyrodniczych.

Efekty naukowe i praktyczne:

1.Problemy gospodarki drzewostanem na terenach zurbanizowanych i otwartych

- określenie konsekwencji braku właściwej tj. planowej i kompleksowej pielęgnacji obiektów parkowych w kontekście ich trwania w cyklu wieloletnim;

- określenie wpływu prac technicznych i pielęgnacyjnych prowadzonych na terenie obiektów na stan i funkcjonowanie drzewostanów;

- ocena aktualnego stanu zachowania nasadzeń drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych (Warszawa, Mazowsze);

- ocena możliwości wykorzystania drzew owocowych (w kontekście powiązania ich cech użytkowych z walorami dekoracyjnymi) w kompozycjach krajobrazowych na terenach zurbanizowanych.

2. Zasady i metody identyfikacji, planowania i zarządzania zieloną infrastrukturą miasta

- określenie możliwości wdrażania zielonej infrastruktury jako elementu krajowej polityki miejskiej

3. Ocena funkcjonowania i zasady kształtowania przestrzeni rekreacyjnych i zabawowych

Określenie roli i funkcji, jaką pełnią rośliny w ogrodach dziecięcych, zarówno ogólnodostępnych, jak i przy placówkach dydaktycznych. Ocena poznawczego i twórczego potencjału roślin w przestrzeni zabaw dziecka oraz wykorzystanie tego potencjału na przykładzie warszawskich placów zabaw.

4. Prawne podstawy kształtowania krajobrazu

- badanie podstaw prawnych kształtowania struktury fizjonomicznej krajobrazu

- określenie zakresu stanowienia prawa miejscowego (planów miejscowych) w odniesieniu do ogrodów działkowych

Wyniki badań w zakresie podstaw prawnych kształtowania krajobrazu przedstawiono na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ogrody „Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta. Ogrody działkowe w systemie społeczno-przyrodniczym miasta” IX konferencja Naukowo-Techniczna, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, 10-11.10.2013 r.

Wyniki badań w zakresie podstaw prawnych kształtowania krajobrazu dotyczących rozwoju ogrodów działkowych zaprezentowano na posiedzeniu grupy roboczej Programu Cost Action TU 1201 Urban Allotment Garden in European Cities.

Opis najważniejszych osiągnięć:

Wyniki badań w zakresie podstaw prawnych kształtowania krajobrazu przedstawiono na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ogrody „Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta. Ogrody działkowe w systemie społeczno-przyrodniczym miasta” IX konferencja Naukowo-Techniczna, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, 10-11.10.2013 r.

Wyniki badań w zakresie podstaw prawnych kształtowania krajobrazu dotyczących rozwoju ogrodów działkowych zaprezentowano na posiedzeniu grupy roboczej Programu Cost Action TU 1201 Urban Allotment Garden in European Cities.

Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zastosowania koncepcji zielonej infrastruktury, 6-7 grudnia 2013

Wykorzystanie uzyskanych wyników:

Ocena ogrodów przedszkolnych Targówka została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jako dla baza informacyjna dla rodziców, właścicieli i zarządców.