Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr inż. Jan Łukaszkiewicz

Ilustracja kontaktu
Stopień naukowy / obszar nauk

dr inż. architekt krajobrazu
nauki rolnicze, dyscyplina: ogrodnictwo
specjalność: architektura krajobrazu

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/27
tel. 22 59-32-207
e-mail: jan_lukaszkiewicz[at]sggw.edu.pl

Badania 

- wzrost drzew w warunkach antropogenicznych z uwzględnieniem kolizji na styku roślinność /infrastruktura techniczna
- szacowanie wieku drzew i zadrzewień na terenach zurbanizowanych i otwartych
- kształtowanie struktury zadrzewień (zwł. struktura przestrzenna, gatunkowa, wieku)
  w obiektach architektury krajobrazu (bioklimat rekreacyjny)
- zastosowanie wybranych grup rodzajowych roślin drzewiastych w krajobrazie zurbanizowanym i otwartym np.:
  topole, drzewa owocowe i in.
- budowa, funkcjonowanie i pielęgnacja dachów zielonych w odniesieniu do zmian klimatu

Dydaktyka

- projekty budowlano-wykonawcze form zieleni w obiektach architektury krajobrazu
- projekty budowlano-wykonawcze drobnych form architektonicznych w obiektach architektury krajobrazu
- projektowanie, budowa  i pielęgnacja dachów zielonych
- kształtowanie zadrzewień (aspekty przestrzenne, przyrodnicze i techniczne) na terenach zurbanizowanych
  i w krajobrazie otwartym
- pielęgnowanie form zieleni wysokiej w obiektach architektury krajobrazu