Badania w KAK

  • Drukuj

Działalność naukowo-badawcza Katedry Architektury Krajobrazu dotyczy zasad planowania, projektowania, urządzania, pielęgnowania i rewaloryzacji obiektów architektury krajobrazu.

Celem badań prowadzonych w Katedrze jest rozwój teorii projektowania, przekształcania i zarządzania krajobrazem w odniesieniu zarówno do pojedynczych obiektów architektury krajobrazu, jak i krajobrazu jako całości w skali regionu lub/i gminy (wiejskiej i miejskiej).

Badania dotyczą m.in. problemów gospodarki drzewostanem na terenach zurbanizowanych i otwartych, stopnia zachowania struktury zadrzewień w obiektach architektury krajobrazu, oceny funkcjonowania i zasady kształtowania przestrzeni rekreacyjnych i zabawowych, historii i znaczenia parków w krajobrazie, problematyki dot. przyrodniczych uwarunkowania kształtowania krajobrazu w różnych regionach geograficznych.

W ramach pracny naukowo-badawczej Katedra wykonuje opracowania projektowo-eksperckie:

  • projekty środowiskowe w skali urbanistycznej;
  • projekty obiektów architektury krajobrazu: parków, zieleńców, ogrodów, terenów zabaw dla dzieci, i in.;
  • projekty zagospodarowania terenów zieleni osiedli mieszkaniowych;
  • inwentaryzacje szaty roślinnej;
  • opracowania ekofizjograficzne;
  • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;
  • plany ochrony parków krajobrazowych;
  • ekspertyzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu w skali regionu, miasta i miejsca;
  • opinie rzeczoznawcze i ekspertyzy z zakresu kształtowania terenów zieleni, np.: stanu zdrowotnego oraz stabilności drzew i zadrzewień, bezpieczeństwa na terenach zabaw, realizacji ogrodów na dachach, itp.