Kierunek Architektura Krajobrazu

  • Drukuj

Studia na kierunku Architektura Krajobrazu mają charakter przyrodniczo-architektoniczny. Absolwenci szkół średnich mogą zdobywać wykształcenie na studiach I stopnia - inżynierskich (tryb stacjonarny),
a następnie studiach II stopnia - magisterskich (tryb stacjonarny lub zaoczny).

Studia I stopnia - inżynierskie (tryb stacjonarny)

początek zajęć: - semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
uzyskany tytuł: - inżynier architekt krajobrazu

Elementy programu studiów realizowane w KAK:

projektowanie obiektów architektury krajobrazu, projekty obieralne, budowa obiektów architektury krajobrazu, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, fizjografia, historia sztuki ogrodowej, konserwacja i rewaloryzacja, grafika inżynierska 2D i 3D, budownictwo, materiałoznawstwo budowlane, podstawy gospodarki przestrzennej, przedmioty fakultatywne, seminaria dyplomowe.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia - inżynierskich posiadają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych, pozwalającą kształtować obiekty architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.
Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w biurach projektowych i pracowniach architektonicznych opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie.

Studia II stopnia - magisterskie (tryb stacjonarny lub zaoczny)

początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
uzyskany stopień naukowy: magister architekt krajobrazu

Elementy programu studiów realizowane w KAK:

Historia i teoria kształtowania przestrzeni, metodologia badań, socjologia i psychologia środowiskowa, techniki komputerowe w projektowaniu, systemy informacji przestrzennej, planowanie przestrzenne, projektowanie krajobrazu miasta, projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich, inżynieria krajobrazu.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci w trakcie studiów II stopnia uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na kształtowanie krajobrazu w skali regionu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, kształtowanie krajobrazu w skali planów miejscowych, w tym szczególnie w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich.

Ukończenie studiów II stopnia pozwala na podjęcie pracy w jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu.