Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

prof. Longin Majdecki [1925-1997]

Longin Majdecki /fragment barwnej fotografii ”Majdecki w ogrodzie” ze zbiorów rodziny Majdeckich/Urodził się w Warszawie 4 października 1925 roku. Ukończył studia w zakresie: architektury krajobrazu (SGGW Warszawa 1950), a także historii sztuki (Uniwersytet Warszawski 1959); oraz studia podyplomowe: Studium Planowania Przestrzennego (Politechnika Warszawska 1952. W roku 1970 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (rozprawa doktorska pt. Przemiany układu przestrzennego Parku Łazienkowskiego), w 1974 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (rozprawa habilitacyjna pt. Historia ogrodów), w 1990 roku uzyskuje stopień naukowy profesora zwyczajnego.

Pracował w Biurze Urbanistycznym Warszawy (1949-1952), Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego „Stolica" (1953-1989). Jednocześnie prowadził działalność dydaktyczną na wydziałach Architektury Politechniki Warszawskiej (1953-1987), Politechniki Gdańskiej (1962-1965), oraz w zakresie architektury krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym SGGW (1961-1969; 1979-1997). Prowadził zajęcia (ćwiczenia i wykłady): z planowania przestrzeni zielonych; projektowania ogrodów, materiałów roślinnych i form ogrodowych, kształtowania krajobrazu wiejskiego, zagadnień konserwatorskich parków i ogrodów (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), kształtowania krajobrazu (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), historii sztuki ogrodowej, ochrony i rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych, pielęgnowania i urządzania terenów zieleni i projektowania konserwatorskiego (Oddział Architektury Krajobrazu SGGW). W latach 1981-1987 był prodziekanem Wydziału Ogrodniczego, a w latach 1982-1997 kierownikiem Katedry Urządzania i Pielęgnowania Krajobrazu SGGW.

W 1987 roku prof. L. Majdecki opracował program i zorganizował istniejące do dziś Podyplomowe Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych na SGGW. Był jego kierownikiem i wykładowcą przedmiotów kierunkowych do 1997 roku.

Był aktywnym członkiem licznych organizacji: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO - od 1953 roku), Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP - od 1957 roku, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Polskiego Komitetu Ochrony i Kształtowania Środowiska NOT (członek Prezydium 1972-91), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (od 1990 roku), Międzynarodowej Rady Zabytków International Council of Monuments and Sites (ICOMOS - od 1975 roku).

„Historia ogrodów” 1972 okładka wydania pierwszego /ze zbiorów Katedry Architektury Krajobrazu SGGW/Jego działalność zawodowa była ceniona i nagradzana, w tym: Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia w 1967 roku (zespołowa), III stopnia w 1973 r., II stopnia w 1979 r., Nagroda Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w 1973 r., Nagroda Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 1982 r., Złota Odznaka Odbudowy Warszawy, Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Warszawy", Złota Odznaka „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej" oraz liczne odznaczenia państwowe i środowiskowe. W roku 1987 w Stowarzyszeniu Architektów Polskich uzyskał Status Twórcy, a w 1993 roku uzyskał status rzeczoznawcy Ministra Kultury i Sztuki w specjalności rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów, był także rzeczoznawcą SARP w specjalnościach: projektowanie, budowa i konserwacja terenów zieleni, rekultywacji terenów zdewastowanych dla potrzeb terenów zieleni miejskiej, oraz w zakresie konserwacji obiektów zabytkowych, dokumentacji historycznej, zabytkowej architektury ogrodowej, a także rzeczoznawcą NOT w zakresie projektowania i urządzania terenów zieleni.

Prof. dr hab. Longin Majdecki należał do najwybitniejszych znawców problematyki historycznych założeń ogrodowych, metod ich rekonstrukcji i konserwacji, a także problematyki z szeroko rozumianej ochrony krajobrazu kulturowego. Jego aktywna działalność na polu naukowym, projektowym, wdrożeniowym przyczyniła się do rozwoju tej dziedziny w Polsce.

Prof. L. Majdecki to architekt krajobrazu, historyk sztuki, planista przestrzenny. Główne kierunki badań to: historia i teoria kompozycji ogrodowej, rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych i ich adaptacja dla potrzeb współczesnych, ochrona krajobrazu kulturowego, kształtowanie krajobrazu, planowanie i projektowanie terenów zieleni miejskiej. Dorobek prof. Longina Majdeckiego ocenia się na ponad 350 projektów, z czego ok. 250 realizacji. Jest autorem licznych rozpraw i publikacji w czasopismach specjalistycznych polskich i zagranicznych, w tym wielu książek.

PUBLIKACJE:

 • Majdecki L., 1972 wyd. I, 1978 wyd. II, 2007 wyd. III, „Historia ogrodów”, PWN Warszawa;
 • Majdecki L., 1969, „Przemiany formy i konserwacja. Łazienki. Przemiany układu przestrzennego założenia ogrodowego”, PWN, Warszawa;
 • Majdecki L., 1965, „Gucin Gaj. Analiza układu kompozycyjnego na tle warunków naturalnych i zarysu historycznego”, PWN Warszawa;
 • Majdecki L., 1969, „Twórczość planisty Stefana Celichowskiego”, PWN Warszawa;
 • Majdecki L., 1987, „Sztuka japońskich ogrodów”, BWA Wrocław;
 • Majdecki L., 1993, „Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych”, PWN Warszawa;

PRACE PROJEKTOWE:

„Lubostroń – ogólny układ przestrzenny, koncepcja ogólna rewaloryzacji w powiązaniu z otoczeniem krajobrazowym i folwarkiem”, opracowanie doc. dr Longin Majdecki. Warszawa, październik 1987r. /oryginał: rysunek biało-czarny, na kalce, format 74x50cm /ze zbiorów własnych rodziny Majdeckich/

 • projekt Centralnego Parku Kultury na Powiślu w Warszawie, wersja II realizacyjna (główny projektant);
 • projekt Ogrodu Sejmowego ( wraz z prof. W. Plapisem);
 • projekt rewaloryzacji i rozbudowy Łazienek Królewskich;
 • projekt różanego amfiteatru muzycznego przy pomniku Chopina w Łazienkach Królewskich;
 • projekt Parku Kazimierzowskiego w Warszawie;
 • projekt rewaloryzacji Parku Królikarnia w Warszawie;
 • projekt rewaloryzacji Parku Arkadia w Warszawie;
 • projekt Parku Podzamcze pod Starym i Nowym Miastem w Warszawie;
 • projekt rewaloryzacji Parku Belwederskiego;
 • projekt ogrodu egzotycznego w Palmiarni w Łazienkach Królewskich;
 • projekt rewaloryzacji ujazdowskiego kompleksu parkowego z Agricolą, Kanałem Królewskim i Ustroniem;
 • projekt rewaloryzacji ogrodu przy Zamku Królewskim w Warszawie (współautor z J. Bogusławskim);
 • projekt Parku Dolina Służewska w Warszawie;
 • projekt rewaloryzacji Parku Kaskada w Warszawie (współautor A.Majdecka-Strzeżek);
 • projekt rewaloryzacji Park Sielce w Warszawie;
 • projekt rewaloryzacji fragmenty parku romantycznego w Wilanowie;
 • projekt ogrodu przy pałacu Towarzystwa „Polonia" przy ul. Krakowskie Przedmieście;
 • projekt zagospodarowania terenu Lasu Bielańskiego i Lasku Lindego na Bielanach;
 • projekty zieleńców przy ul. Dzielnej i Nowoświętojerskiej;
 • projekt ogrodowego zagospodarowania pomnika ks. Józefa Poniatowskiego;
 • projekt ogrodowego zagospodarowania Pomnika Lotników;
 • projekt rewaloryzacji zespołu parkowego w Radziejowicach;
 • projekt rewaloryzacji parku pałacowego w Hellenowie;
 • projekt rewaloryzacji zabytkoweych parków w: Oborach, Opinogórze, Luszynie, Słubicach, Trembkach, Sterdyni, Świdnie, Sokołowie, Żeliszewie, Lubostroniu, Osuchowie, Ostromecku (współautor A.Majdecka-Strzeżek), Cieplicach Zdroju (współautor A.Majdecka-Strzeżek), Pułtusku, Rozalinie, Guzowie, Sannikach, Warce, Kikole (współautor A.Majdecka-Strzeżek);
 • projekt kompleksu rekreacyjnego Morysin – Siekierki;
 • projekt kompleksu rekreacyjnego Dolina Radości w Gdańsku;
 • projekt kompleksu parkowego uzdrowiska w Busku – Zdroju;
 • projekt zagospodarowania turystycznego Kampinowskiego Parku Narodowego;
 • projekt Komunalnego Cmentarza Północnego Wólka Węglowa w Warszawie;
 • projekty cmentarzy komunalnych w Chełmie, Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim, Piasecznie;
 • projekt cmentarza wojennego w Chełmie;
 • projekt cmentarza wojennego w Palmirach;
 • projekt cmentarza Powstańców 1863 roku w Zaborowie Leśnym;

… oraz wiele innych projektów.

Opracował zespół redakcyjny w składzie: A. Majdecka-Strzeżek, A. Niemirski, M. Szumański na podstawie: Majdecka-Strzeżek A. 2007 „Longin Majdecki” rękopis (w zbiorach własnych autorki).