Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

dr inż. Andrzej Niemirski (1950 - 2013)

Andrzej Niemirski urodził się 19 lipca 1950 roku w Warszawie. Był synem prof. Władysława Niemirskiego - jednego z nestorów ursynowskiej szkoły architektury krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po ukończeniu szkoły średniej zdecydował się podążać drogą zawodową obraną przez Swojego Ojca. W 1969 roku podjął studia w Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni na Wydziale Ogrodniczym SGGW. Studia te ukończył w 1974 roku, a następnie zdobywał bogate doświadczenie zawodowe odbywając liczne praktyki i staże oraz podejmując pracę w biurach projektowych, jak np.: praktyka w Szwajcarii w Planungsamt des Kantos Bern (1972) oraz Planungsamt der Stadt Thun (1973 - 1974), staż naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w Instytucie Planowania Przestrzennego (1979), staż naukowy w Michigan State University - Wydział Planowania Urbanistycznego i Architektury Krajobrazu (1982). Równolegle pracował w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Politechnika” (1974 - 1975), a także w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Katowicach i w Warszawie (1975 - 1978).

Następnie podjął pracę na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni - SKTZ (1978 – 2011), która w międzyczasie została przekształcona od 1985 roku w Oddział Architektury Krajobrazu (OAK) i ostatecznie w Katedrę Architektury Krajobrazu (od 1998 roku). W SGGW Andrzej Niemirski był kolejno zatrudniony na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, wykładowcy (1978 - 1987), adiunkta (1987 - 2002) i starszego wykładowcy (2002 - 2011). W roku 1986 obronił pracę doktorską pt.: „Metodyka programowania terenów wypoczynkowych w miastach średniej wielkości na przykładzie miasta Chełm”, której celem było wskazanie sposobu postępowania zapewniającego właściwe zaprogramowanie terenów wypoczynkowych w miastach średniej wielkości dla określonego przedziału czasu.

Na kierunku architektura krajobrazu w SGGW dr inż. Andrzej Niemirski pełnił funkcje kierownika Katedry Projektowania w Architekturze Krajobrazu (1992 - 1996), kierownika Studiów Wieczorowych na Kierunku Architektura Krajobrazu (1998 - 1999) oraz kierownika Zakładu Projektowania w Katedrze Architektury Krajobrazu (2000 - 2006). Jego zainteresowania naukowe, a także zawodowe koncentrowały się wokół projektowania obiektów architektury krajobrazu, w tym parków wypoczynkowych, pól golfowych i cmentarzy. Interesował się zawodowo aspektami metodycznymi programowania terenów wypoczynkowych, a także dokumentacją twórczości polskich architektów krajobrazu. Był autorem licznych artykułów popularnonaukowych. Jako nauczyciel akademicki w ramach pracy dydaktycznej z wielkim talentem nauczał zasad projektowania w architekturze krajobrazu, prowadząc wykłady i ćwiczenia. W tym okresie był promotorem wielu dyplomów inżynierskich i magisterskich wykonywanych przez studentów kierunku architektura krajobrazu w SGGW.

W latach 90-tych XX wieku dr inż. Andrzej Niemirski założył własne biuro projektowe o nazwie „Pracownia Architektury Krajobrazu AKAN". Rozwinął wówczas na wolnym rynku swoją działalność zawodową jako architekt krajobrazu. Wraz z kolegami, w tym także z OAK i KAK w SGGW opracował wiele spektakularnych projektów z zakresu architektury krajobrazu, np.: projekty rewaloryzacji założeń pałacowo-parkowych w Sieniawie oraz w Walewicach, projekt ogrodu przy ambasadzie Kanady w Warszawie oraz kilkadziesiąt projektów ogrodów prywatnych. Z sukcesami brał też udział w konkursach architektonicznych. Praca konkursowa, prowadzona przez dr Stanisława Rutkowskiego dotycząca projektu Ogrodu botanicznego w Palermo, w której Andrzej Niemirski brał udział, zdobyła I nagrodę. Podobnie I nagrodę uzyskał za koncepcję rozbudowy Cmentarza Komunalnego „Morasko” w Poznaniu (współautor) oraz za koncepcję Parku pod Skocznią w Warszawie (współautor). Był członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) i Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) oraz członkiem założycielem (listopad 2004 roku) Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu - obecnego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK).

Dr inż. Andrzej Niemirski zmarł nagle 10 czerwca 2013 roku. Został pochowany obok Swego Ojca – Władysława Niemirskiego w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Bródnowskim.

 

Notę biograficzną przygotował Jan Łukaszkiewicz