Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Asystenci

mgr inż. Jakub Botwina

Ilustracja kontaktu
Stopień naukowy / obszar nauk

mgr inż. architekt krajobrazu
nauki rolnicze, dyscyplina: ogrodnictwo, specjalność: architektura krajobrazu

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/55
tel. 22 59-32-203
e-mail: jakub_botwina[at]sggw.edu.pl

Badania 

- badania w zakresie współczesnych kierunków i możliwości rekreacyjnego zagospodarowania terenów poprzemysłowych
- projektowanie terenów zieleni w mieście i krajobrazie otwartym
- projektowanie obiektów architektury krajobrazu na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych
- percepcja krajobrazów zdegradowanych
- rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

Dydaktyka

- projektowanie obiektów architektury krajobrazu w krajobrazie miejskim
- projektowanie obszarów wiejskich
- projektowanie przestrzeni publicznej
- teoria i zasady projektowania obiektów architektury krajobrazu