Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr Joanna Adamczyk

Ilustracja kontaktu
Stopień naukowy / obszar nauk

Magister geografii w zakresie geografii fizycznej, doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwo
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka/ Nauki Inż.-Techniczne
Nauki o Ziemi i środowisku/ Nauki Ścisłe i Przyrodnicze

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/26D
tel. 22 59-32-213
https://orcid.org/0000-0002-8026-2734
https://www.linkedin.com/in/joanna-adamczyk-poland/
e-mail: joanna_adamczyk_jablonska[at]sggw.edu.pl

Badania 

- Teledetekcja środowiska/zwłaszcza roślinności, katastrof naturalnych i terenów miejskich: analiza wielospektralna i hiper-spektralna, wskaźniki roślinności, analiza obiektowa (Geo-Object Based Image Analysis GEOBIA).
- Analizy krajobrazu: wskaźniki krajobrazu, wskaźniki strefowe, geostatystyka i inne statystyki przestrzenne, skala i skalowanie, analiza wielokryterialna (Multicriteria Decision Analysis MCDA).
- GEODesign - narzędzia GIS jako platforma dla projektowania połączona z rozpoznaniem uwarunkowań przestrzennych.
- Modelowanie rzeźby terenu i pokrycia terenu, na obszarach miejskich i górskich: LIDAR, Fotogrametria.

Dydaktyka

-    Systemy Informacji Geograficznej (GIS) i analizy krajobrazowe, modelowanie 3D terenu oraz jego pokrycia, atrybuty topograficzne.
-    Teledetekcja oraz fotogrametria
-    Turystyka aktywna