Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz

Ilustracja kontaktu

 

Stopień naukowy / obszar nauk

dr inż. kształtowania terenów zieleni / architekt krajobrazu
nauki rolnicze w zakresie ogrodnictwa

dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych SGGW, 1997

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/61
tel. 22 59-32-200
e-mail: beata_fortuna_antoszkiewicz[at]@sggw.edu.pl

Badania 

W zakresie kształtowania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu:
- historia, forma i funkcja elementów i układów ogrodowych towarzyszących ciągom komunikacyjnym
  (aleje, zadrzewienia uliczne i drogowe);
- historia sztuki ogrodowej – ocena stanu obiektów, przemian układu kompozycyjnego,
  stopnia zachowania układów zabytkowych;
- zieleń w urbanistyce - ocena stanu i stopnia zachowania układów przestrzennych (Warszawa).

W zakresie kształtowania i pielęgnowania roślinności:
- ocena stanu zadrzewień komponowanych (struktura przestrzenna, gatunkowa, wieku, zdrowotności),
  stopnia zachowania oraz przekształceń w cyklu wieloletnim;
- waloryzacja zadrzewień owocowych w parkach i w krajobrazie otwartym
  (stan zachowania, struktura przestrzenna, gatunkowa, wieku)
  na potrzeby ich ochrony, kształtowania i pielęgnowania;
- badanie kondycji i warunków siedliskowych drzew miejskich w celu ich ochrony w warunkach silnej antropopresji,
  w tym: diagnozowanie symptomów pogorszonej zdrowotności drzew na skutek robót technicznych; 
- obecność roślin inwazyjnych w środowisku – zagrożenia w warunkach antropopresji.

Dydaktyka

- pielęgnowanie i konserwacja obiektów architektury krajobrazu (obiekty zabytkowe i współczesne);
- kształtowanie i urządzanie (budowa) obiektów architektury krajobrazu – sporządzanie dokumentacji
  budowlano-wykonawczej
  (inwentaryzacje: dendrologiczne, nawierzchni, elementów małej architektury i wyposażenia;
   projekty: nasadzeń roślinnych, drobnych form architektonicznych, układów drogowych i nawierzchni);
- kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich
  (zadrzewienia śródpolne, przydrożne, przywodne itp. – forma, funkcja, zastosowanie)