Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr Piotr Wałdykowski

Ilustracja kontaktu
Stopień naukowy / obszar nauk

dr /nauki o Ziemi w zakresie geografii fizycznej
(specjalność  - geomorfologia,  dyscyplina – inżynieria środowiska/nauki o Ziemi)

członek Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (SGP)
członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (PAEK)

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/26D
tel. 22 59-32-213
e-mail: piotr_waldykowski[at]sggw.edu.pl

Badania 

- Współczesne procesy morfogenetyczne w obszarze gór średnich i wysokich
  (szczególnie przekształcenia dróg górskich w różnych sytuacjach użytkowania)
- Uwarunkowania środowiskowe w planowaniu przestrzennym (opracowania ekofizjograficzne gmin wiejskich
  oraz miejskich, strategie rozwoju, studia uwarunkowań, plany miejscowe i plany zagospodarowania województw) 
- Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w kontekście uwarunkowań przyrodniczych i planistycznych
- Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji  w krajobrazach o wysokim potencjale przyrodniczym
  (szczególnie w obszarach związanych z ochroną przyrody oraz w lasach)Zastosowanie audytu krajobrazowego
  w Polsce z punktu widzenia geomorfologii)
- Oceny środowiskowe w obszarach chronionych na potrzeby planów ochrony parków krajobrazowych
- Zastosowanie koncepcji zielonej infrastruktury w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego
  (szczególnie rowerowego)

Dydaktyka

- Przyrodnicze podstawy projektowania na potrzeby kierunku architektura krajobrazu 
- Koncepcje projektowania rozwiązań rekreacyjnych w obszarach miejskich i wiejskich na potrzeby
  kierunku architektura krajobrazu
- Wykonywanie opracowań przyrodniczych służących planowaniu przestrzennemu na potrzeby
  kierunku architektura krajobrazu
- Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym na potrzeby kierunku gospodarka przestrzenna
  (zastosowanie analiz środowiskowych w planowaniu przestrzennym, prawne oraz środowiskowe
  możliwości poprawy jakości życia w miastach)
- Planowanie strategiczne rozwoju turystyki na potrzeby kierunku gospodarka przestrzenna
- Organizacja i zarządzanie turystyką aktywną na potrzeby kierunku turystyka i rekreacja
- Zajęcia terenowe z zakresu geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej w Tatrach na potrzeby zajęć
  ogólnouniwersyteckich w Uniwersytecie Warszawskim
- Popularyzacja wiedzy geograficznej oraz podróżniczej na potrzeby festiwali i wykładów organizowanych przez
  instytucje zewnętrze