Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Doktoranci

mgr inż. Joanna Kosno-Jończy

Stopień naukowy / obszar nauk 

mgr inż. architekt krajobrazu / dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplina: inżynieria środowiska 

specjalność: architektura krajobrazu

 

Badania 

- ochrona drzew w procesie inwestycyjnym oraz organizacja robót budowlanych w sąsiedztwie drzew

- diagnostyka drzew oraz ocena szans ich przeżycia na terenach zurbanizowanych

- minimalizowanie skutków kolizji pomiędzy infrastrukturą techniczną a drzewami, poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologiczno-materiałowych

- wycena wartości odtworzeniowej oraz wycena usług ekosystemowych

- badania drzew na obiektach znajdujących się pod ochroną konserwatorską, a także ocena wpływu prac realizacyjnych (projektów modernizacji, rewaloryzacji, rewitalizacji) na drzewostan

 

Kontakt 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Inżynierii Środowiska

Katedra Architektury Krajobrazu

02-776 Warszawa,

ul. Nowoursynowska 159 budynek 37

e-mail: Joanna_Kosno-Jonczy[at]sggw.edu.pl