prof. Edward Bartman

 • Drukuj

Edward Bartman urodził się 17 stycznia 1929 r. w Nawojowej, w województwie małopolskim. W 1952 r. rozpoczął studia na Wydziale Ogrodniczym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1956 r. uzyskał dyplom I stopnia, a w 1958 r. dyplom II stopnia uzyskując tytuł magistra inżyniera ogrodnictwa w zakresie kształtowania terenów zieleni. Pracę zawodową rozpoczął w czasie studiów. Po uzyskaniu dyplomu I stopnia pracował na stanowisku projektanta w biurze Miasto-projekt w Warszawie (1956-58). Po ukończeniu studiów w 1958 r. rozpoczął pracę dydaktyczną, na stanowisku asystenta, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Ogrodniczym, w Katedrze Projektowania Terenów Zieleni. W latach 1958-59 pracował na stanowisku asystenta i następnie, w latach 1960-1965, na stanowisku starszego asystenta. W 1965 r., po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Kształtowanie terenów zieleni przy nowoczesnych drogach w krajobrazie niezurbanizowanym”, został zatrudniony na stanowisku adiunkta, a w 1974 r. na stanowisku docenta, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wykorzystanie lasów do celów rekreacyjnych”, na stanowisku docenta. W 1982 r., na wniosek prof. dr Alfonsa Zielonko, przyjęty jednomyślnie przez Radę Wydziału Ogrodniczego SGGW, uzyskuje tytuł profesora nadzwyczajnego. W roku 1999 Profesor Edward Bartman zakończył pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od 2004 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach.

Poza pracą dydaktyczną Profesor Edward Bartman pracował również zawodowo poszerzając swą wiedzę praktyczną i zdobywając doświadczenia na różnych stanowiskach, zarówno w kraju jak i za granicą. W latach1959-60 odbył staż naukowy w Longwood Gardens (USA, Pennsylwania). W latach 1964-1967 pracował jako projektant-ekspert w biurze planowania przestrzennego Miller Blum Environmental Planning (Izrael: Haifa, Jerusalem, Telaviv). W latach 1968-81 pracował na stanowisku starszego projektanta w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego w Bydgoszczy. W latach 1967-78 pracował jako projektant w Zakładach Doświadczalnych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także jako konsultant w pracowniach Urbanistycznych w Bydgoszczy, Katowicach, Legnicy i Warszawie (1962-82). Ponadto brał udział w licznych pracach naukowo-badawczych, planistycznych i projektowych realizowanych w ramach działalności Gospodarstwa Pomocniczego SGGW, jako członek zespołu lub kierownik tematu (1960-1983).

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Profesor pełnił funkcje: prodziekana ds. Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni Wydziału Ogrodniczego SGGW (1976 -78); dyrektora Instytutu Kształtowania Terenów Zieleni na Wydziale Ogrodniczym SGGW (1979-82); pełnomocnika Rektora SGGW ds. kształtowania terenów zieleni SGGW (1968-78).

Profesor Edward Bartman był także członkiem licznych komitetów, rad i stowarzyszeń naukowych. W latach 1978 - 83 był członkiem Zespołu Dydaktyczno –Wychowawczego w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Od 1976 do 1980 r. był członkiem Rady Naukowo -Technicznej w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa Ogólnego. W latach 1978 -1989 Profesor był przewodniczącym Sekcji Architektury Krajobrazu Komitetu Nauk Ogrodniczych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1961-1980 był członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Od roku 1962 do 1965 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Architektury Krajobrazu przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Od 1976 r. jest członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od 1963 r. aktywnie uczestniczył w pracach International Federation of Landscape Architecture (IFLA). W latach 1983-88 pełnił funkcję przewodniczącego International Committee on Landscape Planning in Rural Areas (IFLA). Ponadto, w okresie od roku 1986 do 2002 był przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka Zabytkowego Krajobrazu Narodowej Instytucji Kultury.

Profesor Edward Bartman wygłosił około 50 wykładów i odczytów na uczelniach polskich i zagranicznych, w towarzystwach naukowych i dla organizacji zawodowych. Opublikował 167 prac, w tym 119 prac indywidualnych oraz 48 w zespołach autorskich.

Profesor w całym okresie swojej pracy dydaktycznej i badawczej, realizowanej do dnia dzisiejszego, jest w ciągłym kontakcie z biurami projektowymi, pracowniami urbanistycznymi oraz przedsiębiorstwami budowy i konserwacji terenów zieleni, jako konsultant, ekspert i projektant. Był i jest ceniony jako wybitny specjalista. Był konsultantem m.in. w: Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach; Parku Dolina Trzech Stawów; Parku Kościuszki w Krakowie; Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy; Zarządzie Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych Muzeum Narodowego w Warszawie; Zarządach Zieleni Miejskiej w Warszawie, Bydgoszczy i Katowicach.

Twórczość badawcza Profesora Edwarda Bartmana, dotyczy podstaw projektowania w dziedzinie architektury krajobrazu. Dorobek twórczy Profesora jest wysoko ceniony w środowisku architektów krajobrazu i jest wspierany szeroką działalnością projektową i realizacyjną.

Pod kierunkiem Profesora wykonanych zostało145 prac magisterskich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz 25 prac inżynierskich i magisterskich w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. Trzy prace magisterskie zostały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie, trzy uzyskały nagrodę „Dyplom dla Warszawy” (nagroda Prezydenta Warszawy). Około 10 prac uzyskało nagrody od konserwatorów zabytków, prezydentów i burmistrzów miast. Profesor jest także promotorem 8 prac doktorskich.

Za swoją pracę Profesor Edward Bartman uzyskał wiele nagród i odznaczeń, m.in. w 1977 r. Złoty Krzyż Zasługi za dwudziestoletnią pracę pedagogiczną, w 1990 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w 1996 Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla SGGW, w 1995 Złoty Medal Ministra Kultury i Sztuki za zasługi w ochronie i pielęgnacji zabytkowych założeń ogrodowych, w 1996 Honorową Odznakę Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w uznaniu zasług, w 2003 Złotą Odznakę Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej za opiekę nad zabytkami, a w 2006 Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Profesor Edward Bartman 15 stycznia 2017 roku otrzymał Nagrodę Muzeum Łazienki Królewskie, które były wręczane po raz pierwszy. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które swoimi działaniami przyczyniają się do budowania prestiżu i wizerunku Muzeum Łazienki Królewskie w kraju i na świecie. W Łazienkach Królewskich był autorem projektu rewitalizacji Ogrodu Modernistycznego (części geometrycznej i naturalistycznej), dzięki któremu udało się zachować historyczną wartość terenu, i umiejętnie zaaranżować zieleń, dając jej nową jakość i życie. Prof. Bartmanowi zawdzięczamy również powrót do historycznego układu Ogrodu Oranżeryjnego, a także doskonałe rozplanowanie Ogrodu Chińskiego oraz Ogrodu przy Białym Domku. Przez lata służył Muzeum cennym uwagami na temat utrzymania historycznych ogrodów Łazienek, przyczyniając się do przywrócenia im świetności (Łazienki Królewskie. Nagrody dla przyjaciół Łazienek. http://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/aktualnosci/koncert-noworoczny-i-nagrody-dla-przyjaciol-lazienek [dostęp: 22.02.2017]).

Publikacje

 • Bartman E., 1961: O zawodzie architekta krajobrazu. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Architektów Krajobrazu - SARP-NOT-SITO na temat „Znaczenie architektury krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni kraju” (powielone materiały konferencyjne)
 • Bartman E., 1962:Kształtowanie parków, ogrodów i krajobrazu otwartego. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji NOT-SITO na temat „Zadrzewienia kraju jako element kształtowania krajobrazu przyszłości” (powielone materiały konferencyjne)
 • Bartman E., 1964: Kształtowanie terenów zieleni przy nowoczesnych drogach w krajobrazie niezurbanizowanym. Praca doktorska (rozpowszechniane przez własne powielenia)
 • Bartman E., 1970: Zastosowanie betonu w architekturze ogrodowej. Ogrodnictwo nr 5: 148-150
 • BartmanE., 1971: Użytkowanie lasów dla potrzeb rekreacyjnych w dostosowaniu do wartości środowiska naturalnego. Przegląd Informacyjny Instytutu Gospodarki Komunalnej. Zeszyt nr 2. Warszawa
 • Bartman E., 1972: Ochrona i kształtowanie zabytkowych parków i ogrodów. Ogrodnictwo nr 10. Warszawa
 • Bartman E., 1974: Wykorzystanie lasów do celów rekreacyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Rozprawy Naukowe 33 Warszawa (praca habilitacyjna)
 • Bartman E., Bychawski W., Ciołkosz A., 1976: Zastosowaniemetod fotointerpretacji w badaniach szaty roślinnej i rolniczego użytkowania ziemi. Zeszyty Naukowe IKiOŚ. AGH, Kraków
 • Bartman E., Bychawski W., Ciołkosz A., 1976: Zastosowania metod fotointerpretacji w badaniach atmosfery, warunków klimatycznach i areosanitarnych. Zeszyty Naukowe IKiOŚ, AGH, Kraków
 • Bartman E., 1977: Nowe kierunki w architekturze krajobrazu. Sympozjum naukowe w 50-lecie kształcenia specjalistów w zakresie architektury krajobrazu. SGGW-SKTZ w Warszawie (powielone materiały sympozjum)
 • Bartman E., 1978: Istota architektury krajobrazu a edukacja i badania naukowe. Materiały z Międzynarodowej Konferencji n.t. „Edukacja i badania naukowe w architekturze krajobrazu”. Instytut Kształtowania Terenów Zieleni. SGGW
 • Bartman E., Głowacki P., 1979: Zastosowanie roślinności na płaszczyznach dachowych dla celów rekreacyjnych - przywracanie utraconej przestrzeni biologicznie czynnej. Instytut Kształtowania Terenów Zieleni, SGGW - Wydział Architektury, Politechnika Warszawska, maszynopis
 • Bartman E., 1979: Funkcje krajobrazu rolniczego w stołecznym województwie Warszawskim. Materiały sympozjum naukowego n.t. „Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa w Województwie Stołecznym Warszawskim”. Wyd. SGGW, Warszawa: 160-175
 • Bartman E., 1979: Education and Research for Landscape Planning in the Developing Countries. IFLA World Congress, Cambridge (England) (powielone materiały przygotowane na kongres)
 • Bartman E., 1979: Krajobraz u progu lat 2000 - Ochrona czy niszczenie? Komunikat naukowy o obradach Światowego Kongresu IFLA Cambridge (England). Ogrodnictwo, nr 12
 • Bartman E., 1980: Landscape Planning in the Small River Valleys in Rural Areas. IFLA World Congress “River and Lake Landscape - Conservation and development of natural and cultivated landscapes in river and lake areas”. Berno (Szwajcaria) (materiały przygotowane na kongres)
 • Bartman E., 1980: Planowanie krajobrazu dolin małych rzek. Ogrodnictwo 10,11/1980, (teksty i ilustracje znacznie ograniczone w porównaniu do publikacji w Garten + Landschaft)
 • Bartman E., 1982: Botanische Garten mit Standortbezug in Bydgoszcz. DGGL, Garten + Landschaft, Landscape Architecture + Planning, Monachium: 35-41
 • Bartman E., 1982: Zur Planung klajner Flusstäler im ländlichen Raum. DGGL Garten + Landschaft, Monachium: 17-22
 • Bartman E., 1984: O integracji człowieka z krajobrazem (wywiad L. Krupiewski).POLSKA - Zeszyt 3: 32-33, 50-61
 • Bartman E., Rutkowski St., Zielonko A.,1984: XXI Kongres IFLA w Monachium. Ogrodnictwo l/1984: 17-22
 • Bartman E., 1984: Landscape Evolution on Urban Fringe. International Federation of Landscape Architects (IFLA) World Congress, IFLA Yearbook 1986, Siofók (Hungary):170-172 (materiały konferencyjne)
 • Bartman E., 1985: Program and Basic Assumption of IFLA International Committee on Landscape Planning in Rural Areas. IFLA Yearbook 1985
 • Bartman E.,1985: Aim and Scope of the International Conference IFLA-ICOMOS on Rural landscape Management - History, Contenporaneousness, Future. IFLA Yearbook 1988 (materiały konferencyjne)
 • Bartman E., 1989: Suburb Landscape Evolution and Conservation. USA-POLAND Workshop on Cultural Landscape Conservation. Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych. Warszawa (materiały konferencyjne)
 • Bartman E., 1989: Obohacováni přirodnich a humannich hodnot v památkovỳch krajinařskỳch parcich. Seminář „Historické parky a zahrady” KUSPPOP v Ostravé: 75-79
 • Bartman E., 1989: Nowe idee a odwieczne wartości w architekturze krajobrazu. Ogólnopolska Konferencja „Aktualne problemy architektury krajobrazu”. SGGW, Warszawa (materiały konferencyjne)
 • Bartman E., 1990: The Management of Open Landscape - Methodological Remarks. Environment in Social Policy of the State. Editor St. Otok. University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies. Warszawa: 89-99 (pełny tekst - maszynopis 53 str. w zbiorach autora)
 • Bartman E., 1990: Landscape Planning in Poland. 30 Beiträge zur räumlichen Planung, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz, Schriftenreihe, des Fachbereichs Landespflege der Universltät Hannover: 24-25, 88-93
 • Bartman E., 1993: Kształtowanie krajobrazu rolniczego w okolicach dużych miast. Ogólnopolska Konferencja „Przyroda, Ogród, Krajobraz”. SKTZ, SGGW - Zarząd Główny SITO-NOT, Warszawa (materiały konferencyjne)
 • Bartman E., 1993: Landscape Planning of River Valleys in Rural Landscape - in a natural and Cultural Aspect. Polish - American Workshop “The Problems of Preservation of Rural Landscapes”. Poland. Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych (materiały konferencyjne)
 • Bartman E., 1994: Zachowanie, przywracanie, rozwój przyrodniczych i humanistycznych treści w krajobrazie miejskim. Konferencja Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, OOZK, NIK. Warszawa-Mądralin, 1992. Opublikowane w OOZK.NIK z. 4(16) Warszawa: 15-18 (materiały konferencyjne)
 • Bartman E., 1994: Natural and Cultural Attributes of Rural Landscape Management in Poland. IFLA-UNESCO Seminar “Education in Landscape Architecture in Africa”. Nairobi (Kenya) (materiały seminaryjne)
 • Bartman E., 1994: Tradycja i rozwój systemu terenów zieleni miejskiej. Sympozjum „Dziedzictwo miejskich ogrodów i krajobrazu historycznego”. Oddział Architektury Krajobrazu, SGGW, Warszawa; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa (materiały sympozjum)
 • Bartman E., Bartman P., 1995: Badania przyrodniczych cech krajobrazu otoczenia Zalewu Wiślanego w aspekcie wartości i chłonności turystycznej. Europejskie Studia Bałtyckie, 4 Ekoregion Zalewu Wiślanego, tom I, Gdańsk: 139-176
 • Bartman E., Bartman P., 1996: Kształtowanie krajobrazu kanału żeglugowego Mierzei Wiślanej. Europejskie Studia Bałtyckie, 6 Ekoregion Zalewu Wiślanego, tom III, Gdańsk: 167-190
 • Bartman E.,1996: Nowadays Education Trends in Landscape Planning. ALACIS-IFLA International Seminar “Training and Improving the Qualification Standards of Landscape Architects in the CIS Countries”, Moscow (materiały konferencyjne)
 • Bartman E., Bartman P., 1996: Studium przyrodniczych cech krajobrazu regionu elbląskiego dla potrzeb turystycznych i rekreacyjnych (znacznie rozwinięte wydanie w Studia Bałtyckie 1995). Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja, „Krajobrazy” z. 14 (26), Warszawa
 • Bartman E., 1997: Semper honos nomenque tuum laudesque manebunt. Honor twój, imię i chwała pozostaną na zawsze (Virgilius). Wypowiedz w 90 rocznicę profesora Alfonsa Zielonko, Agricola nr 34 (pismo SGGW): 21-24
 • Bartman E., 1999: Natural and Spiritual Values of Landscape: Past and nowadays. The Regional Expert Meeting on Cultural Landscape in Eastern Europe -UNESCO-WHC, OOZK-NIK, Warszawa (materiały konferencyjne)
 • Bartman E., 2000: Gospodarka krajobrazowa na Żuławach. Krajobrazy dziedzictwa narodowego ISSN, 4/2000, Wydawca OOZK-NIK, Warszawa: 64-76
 • Bartman E., 2000: O poszukiwaniu optymalnej organiczności w kształtowaniu systemu przyrodniczego miast. Konferencja naukowa „Miasto XXI wieku a środowisko naturalne”, Wydział Architektury i Urbanistyki, WSGN, Warszawa (materiały konferencyjne)
 • Bartman E., 2003: Przyrodnicze i Humanistyczne Wartości Krajobrazu - Tradycje, teraźniejszość, przyszłość. Zeszyty Naukowe Wydziału Ogrodniczego, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Zeszyt 3, Skierniewice: 81-87

Opracowania studialne i projektowe

 • Bartman E., 1960: Projekt ogrodu przy du Pont Library. Wilmington, Pa, USA. Zleceniodawca: Dyrekcja Longwood Gardens, Kenneth Square, Pa, USA. Problem: Studia nad zmianami kompozycji wybranych obszarów parku Longwood Gardens' Kenneth Square, Pa, USA. - Ogród roślin wodnych i bagiennych, ogród roślin przystrumykowych, ogród nocny (night garden). Zleceniodawca: Dyrekcja Longwood Garden
 • Bartman E., Niemirski W., 1961: Projekt Centralnego Ośrodka Kultury Ogrodniczej w Warszawie. Zleceniodawca: Stołeczna Rada Narodowa w Warszawie. Problem: Określenie potrzeb społecznych, wybór lokalizacji, założenia programowe i scenariusz, koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
 • Bartman E., Miller Z., 1965: Projekt ogrodów Uniwersytetu w Haifie z otaczającym krajobrazem. Problem: Studia nad warunkami przyrodniczymi, rekultywacja terenu, analiza potrzeb Uniwersytetu, ustalenie programu podstawowego wraz z dyspozycją terenu, koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
 • Bartman E., 1965: Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Centralnego Ogrodu Botanicznego Ramat Hanadiw w Izraelu. Zleceniodawca: Fundacja Rothschild. Problem: Studia przyrodnicze, powiązania z otoczeniem, założenia programowe, koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
 • Bartman E., Miller Z., 1965: Plan Krajobrazu Parku Narodowego Carmel w Izraelu. Zleceniodawca: Ministerstwo Rolnictwa w Jerozolimie. Problem: Obszar Parku przedstawia wybitne wartości przyrodnicze i kulturowe (starożytne i nowożytne), które wymagają rewaloryzacji, ochrony i wzbogacenia. Wartości te podlegają permanentnej degradacji. W planie krajobrazu i dalszej gospodarce parkowej należy stworzyć podstawy zachowania, przywracania i rozwoju całego systemu przyrodniczo-kulturowego z uwzględnieniem turystyki i rekreacji
 • Bartman E., Kiciński M., Lawin L., Niemirski W., Rutkowski St., 1968: Projekt międzynarodowej wystawy ogrodniczej w WPKiW w Katowicach. Zleceniodawca: Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach. Problem: Wybór miejsca, badania podstawowe, założenia programowe, koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
 • Bartman E., Czarnecka E., Kicinski M., Niemirski W., Rutkowski St., Zimny H., 1969: Plan krajobrazu otoczenia jeziora Kiekrz dla celów rekreacyjnych. Ogólnopolski konkurs TUP - wyróżnienie. Problem: Niezwykle atrakcyjny krajobraz brzegów jeziora Kiekrz nie przysposobiony do masowej rekreacji mieszkańców Poznania podlega silnej degradacji. Obszar ten wymaga odpowiedniego planu i odpowiedniej gospodarki krajobrazowej, gdzie rekreacja, ochrona i produkcja rolnicza, odpowiednio scalone mogłyby tworzyć bezkolizyjny system.
 • Bartman E., Pietrzak A., Rutkowski St., 1969: Studiumplanu krajobrazu Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego 1000-lecia. Zleceniodawca: Wojewódzki Konserwator Przyrody. Problem: Park krajobrazowy położony jest na obszarze o wybitnych staropolskich wartościach historycznych i niezwykłych walorach estetycznych tworząc bogaty system przyrodniczo-kulturowy, który powinien być umiejętnie chroniony, rewaloryzowany i wzbogacany. Na obszarze tym, jak dotychczas stale pogłębia się proces degradacji podstawowej substancji przyrodniczo-kulturowej. Ustalenie tu parku krajobrazowego, z odpowiednim dla tego obszaru statutem i planem krajobrazu, jest niezbędne.
 • Bartman E., Kicinski M., Niemirski W., Rutkowski St., 1970: Projekt Regionalnego Ośrodka Wypoczynkowego GOP - Dzierżno-Pławniowice. Ogólnopolski konkurs TUP -III nagroda. Problem: Teren zniszczony przemysłowo - wyrobiska piasku, wymaga umiejętnej rekultywacji, ma potencjalne, wysokie walory krajobrazowe, jest położony w centrum zagłębia przemysłowego, gdzie jest ogromne zapotrzebowanie na tereny rekreacyjne - zdrową roślinność, czystą wodę, czyste powietrze.
 • Bartman E., Niemirski W., Rutkowski St., 1970: Studium rozwoju systemu terenów zieleni miasta Oborniki Śląskie. Zleceniodawca: MRN w Obornikach Śląskich. Problem: Bogaty system terenów zieleni Obornik Śląskich i duże możliwości jego rozwoju jest zagrożony nieumiejętnym rozwojem wszelkiej zabudowy miejskiej oraz rozbudową infrastruktury technicznej miasta. System ten powinien być chroniony i rozwijany co nie ogranicza odpowiedniego rozwoju pozostałych elementów miastotwórczych.
 • Bartman E., Niemirski W., Rutkowski St., Wolski P., 1970: Koncepcja zagospodarowania obszaru strefy ochrony sanitarnej Mazowieckich Zakładów-Petrochemicznych i Rafineryjnych w Płocku. Zleceniodawca: Miejska Rada Narodowa w Płocku. Problem: Duże zanieczyszczenie przez MZPiR powietrza, wody i gleby, dlatego rozwój miasta jest ograniczony i należy poszukiwać obszaru rozwoju miasta-względnie mało zagrożonego przez szkodliwe ekologicznie, uciążliwe emisje przemysłowe, jednocześnie należy doskonalić technologię przemysłową aby wyeliminować źródła szkodliwych emisji przemysłowych.
 • Bartman E., 1972: Koncepcja izomorficznego modelu funkcjonalno-przestrzennego Regionalnego Parku Trzech Stawów w Katowicach. Zleceniodawca: WRN w Katowicach. Problem: Z uwagi na wielkość Parku (ca 2000 ha) konieczne jest ustalenie względnie optymalnej kompozycji Parku, w ścisłym dostosowaniu do rzeczywistych i potencjalnych warunków przyrodniczych oraz potrzeb społecznych regionu, w zakresie rekreacji w przestrzeni otwartej a także możliwości ekonomicznych budowy i eksploatacji Parku.
 • Bartman E., Kiciński., Niemirski A., Niemirski W., Rutkowski St., Wolski P., 1972: Projekt Regionalnego Parku Trzech Stawów w Katowicach. Zleceniodawca: Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach. Problem: Studia warunków przyrodniczych i kulturowych, powiązania funkcjonalno-przestrzenne z otoczeniem, założenia programowe, koncepcja zagospodarowania przestrzennego Parku
 • Bartman E., Chmielewski L., Damięcka V., Danielewicz K., Gessler W., Grabowski S., Goszczyński M., Ichnatowicz Z., Kubicki A., Sołtan J., 1972: Projekt Kąpieliska Warszawianka w Warszawie. Zleceniodawca: Główny Komitet Kultury Fizycznej. Praca nagrodzona „Mister Warszawy” i nagrodą Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
 • Bartman E., Kiciński M., Wolski P., 1973: Projekt Placu Wolności w Żyrardowie. Zleceniodawca: Miejska Rada Narodowa w Żyrardowie. Problem: Po II wojnie światowej tradycyjne funkcje placów miejskich w Polsce znacznie zostały ograniczone. Funkcje te powinny być przywrócone i wzbogacone aktualnymi formami i treściami społecznymi. Na tej podstawie wykonany został projekt placu jako „otwarty salon miejski” w centrum miasta z bogatym programem społecznym - świeckim i religijnym (przy kościele) gdzie mogą się rozwijać różne więzi społeczne.
 • Bartman E., Pietrzak A., 1973: Koncepcja Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Zleceniodawca: Miejska Rada Narodowa w Bydgoszczy. Problem: Parki tego rodzaju, w Polsce i innych krajach cechują się nadmiernym przeinwestowaniem technicznym w swej formie i treści są dalekie od socjo-ekologicznych i ekonomicznych wymagań. LPKiW w Bydgoszczy - jego koncepcja jest próbą stworzenia parku ekologicznego o dużej chłonności i odporności rekreacyjnej, wysokiej względnej samoregulacji i wysokim komforcie rekreacyjnym.
 • Bartman E., Bychawski W., Bochenek Z., Ciołkosz A., Iracka M., 1973: Projekt badań nad zmianami środowiska geograficznego w rejonie Huty Katowice i wytyczne do planu krajobrazu. Plany w skali 1:25 000, 1:5 000. Zleceniodawca: Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego w Gliwicach. Problem: Ustalenie przypuszczalnego ilościowego i jakościowego rozprzestrzeniania się gazów i pyłów emitorów Huty Katowice, ich szkodliwości ekologicznej i możliwości i złagodzenia degradacji środowiska przyrodniczego przez odpowiednie użytkowanie ziemi w „strefie ochronnej” Huty.
 • Bartman E., 1974: Koncepcja izomorficznego modelu funkcjonalno-przestrzennego rozwoju miasta. Model w skali 1:25 000. Zleceniodawca: Rada Narodowa Miasta Bielsko-Biała. Problem: określenie względnie optymalnego rozwój zabudowy miejskiej, jej struktury, optymalny rozwój systemu terenów zieleni miejskiej, systemu ochronno-rekreacyjnego i rolniczego w otoczeniu miasta, w ścisłym dostosowaniu do warunków przyrodniczych i kulturowych, zapewniającego poprawę warunków klimatycznych na całym obszarrze miasta.
 • Bartman E., Kiciński M., Niemirski W., Niemirski A., Rutkowski St., Wolski P., 1975: Studium rozwoju systemu terenów zieleni miasta Bielsko-Biała. Zleceniodawca: Rada Narodowa Miasta Bielsko-Biała. Problem: Ustalić optymalny system terenów zieleni miasta i strefy podmiejskiej na tle warunków przyrodniczych i społecznych oraz planu ogólnego miasta
 • Bartman E., 1975: Izomorficzny model funkcjonalno-przestrzenny rozwoju miasta Lubina i jego otoczenia. Zleceniodawca: Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna w Legnicy. Problem: Wstępne studium rozwoju miasta i krajobrazu jego okolic na tle warunków przyrodniczych i kulturowych, ustalenie optymalnych socjo-ekologicznych progów rozwoju miasta
 • Bartman E., Bonowitz T., Górka H., Hansen O., Piwowarczyk P., Szumański M., 1975: Koncepcja humanizacji i rozwoju miasta Lubina. Plan 1:10 000, 1:5 000, 1:1000. Zleceniodawca: Wojewódzka Pracownia Ubanistyczna w Legnicy. Problem: Studia przyrodnicze i kulturowe, koncepcja rozwoju miasta w systemie linearnym jako aglomeracja miejsko-przemysłowa - legnicka, rewaloryzacja starego miasta, humanizacja nowych osiedli
 • Bartman E., 1977: Projekt siedliskowego typu ogrodu botanicznego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Zleceniodawca: Dyrekcja LPKiW w Bydgoszczy. Problem: Tradycyjne ogrody botaniczne kształtowane w systemie geograficznym i w systemie systematyki roślin nie zapewniają optymalnego wzrostu i rozwoju roślin, wymagają dużego nakładu pracy w procesie eksploatacji. Ogród botaniczny typu siedliskowego jest bardziej ekologiczny, trwały, tani w procesie eksploatacji, zapewnia bujny wzrost i rozwój roślin.
 • Bartman E., Bołtuć A., 1978: Koncepcja rozwoju aglomeracji miejsko-przemysłowej Ostrów Wielkopolski-Kalisz.Wstępne studium planu krajobrazu 1:20 000. Zleceniodawca: Instytut Kształtowania Środowiska w Warszawie. Problem: Nadmiernie rozwijająca się struktura urbanistyczna tego pasma powoduje liczne konflikty socjo-ekologiczne i ekonomiczne. Z tego względu konieczne jest ustalenie (wstępne) określonych progów socjo-ekologicznych dalszego rozwoju tej początkującej aglomeracji miejsko-przemysłowej.
 • Bartman E., Głowacki P., Jaszczak J., Kiciński M., Niemirski A., Rutkowski St., Szumański M., 1978: Projekt Ogólnopolskiej Wystawy Ogrodniczej w Leśnym Parku w Katowicach. Zleceniodawca: Miejska Rada Narodowa w Katowicach. Kierownik tematu E. Bartman. Problem: Rekultywacja terenu po szkodach górniczych, ustalenie optymalnego programu wystawy jako organicznej części przyszłego Leśnego Parku w Katowicach
 • Bartman E., 1978: Projekt ogrodu rzeźby w Parku Kościuszki w Katowicach. Zleceniodawca: Urząd Miejski w Katowicach. Problem: założenia podstawowe, rzeźba terenu, założenia wodne, dobór i kompozycja roślinna, mała architektura parkowa, drogi ogrodowe i ekspozycja rzeźby jako organiczna całość przestrzenno-plastyczna
 • Bartman E., 1978: Projekt ogrodu fitoterapii w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy (koncepcja). Zleceniodawca: Dyrekcja LPKiW w Bydgoszczy. Problem: Próba określenia możliwości wprowadzenia w parkach i ogrodach fitoterapii in vivo, jako profilaktyki - wybór miejsca o bogato zróżnicowanych warunkach siedliskowych z określonymi zbiorowiskami roślinnymi, wzbogacanie zbiorowisk roślinnych gatunkami roślin o wybitnej aktywności fitoterapeutycznej, kształtowanie odpowiedniego mikro- i fitoklimatu
 • Bartman E., 1980: Landscape Plan of Carmel National Park. Israel; Landscape Plan of Haifa University Campus. Israel; Landscape Plan of Ashdod Municipality Cementery. Israel, Miller-Blum, Environmental Planning, Haifa, Jerusalem, Telaviv, Israel, (plany, projekty, teksty opracowano 1965-1967)
 • Bartman E., 1980: Projekt ogrodów przy Kolegiacie św. Marcina w Opatowie. Zleceniodawca: Parafia Kościoła. św. Marcina w Opatowie. Problem: Studium założenia ogrodowego - historia, potrzeby współczesne, rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Kościele, ogrodu ziół i kwiatów na tarasie, projekt parku na skarpie z sadem, łąką kwietną i gajami, oraz ogrodu przy plebanii i przed wejściem do kościoła, szczegółowy dobór roślin
 • Bartman E., 1980: Modelfunkcjonalno-przestrzenny użytkowania ziemi w dolinach małych rzek - stan i rozwój. Zleceniodawca: Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu Szwajcarii (BSG), Zurych, Szwajcaria. Problem: Tradycyjne i współczesne użytkowanie ziemi w dolinach rzek, podstawowe procesy degradacji warunków przyrodniczych i kulturowych na tych obszarach, cechy charakterystyczne krajobrazu dolin małych rzek, ich ochrona, rewaloryzacja i rozwój
 • Bartman E. Bartman H., 1981: Projekt modernizacji Parku Kościuszki w Katowicach. Zleceniodawca: Urząd Miejski w Katowicach. Problem: Analiza i ocena kompozycji parku, podstawowe założenia modernizacji, projekt modernizacji, realizacja i pielęgnowanie parku przez zwykłą gospodarkę parkową
 • Bartman E., 1982: Projekt modernizacji ogrodu Rezydencji Ambasadora USA w Warszawie. Zleceniodawca: Ambasada USA w Warszawie. Problem: Ogród frontowy-podjazd reprezentacyjny z bogatym wystrojem roślinnym z ogrodem różaneczników, kwiatów sezonowych, salon ogrodowy z różnymi „gabinetami” ogrodowymi, mała architektura ogrodowa, basen kąpielowy z tarasami do kąpieli słonecznych, gimnastyki, trawnik do gier i zabaw ogrodowych. Najwyższe efekty kompozycji roślinnej - wiosna, jesień, zima
 • Bartman.E., Hansen 0., Myjak E., 1982: Projekt ogrodów Zakładów Napraw Taboru Kolejowego w Pruszkowie (w ramach tematu Studium humanizacji Zakładów Napraw Taboru Kolejowego w Pruszkowie, kierownik tematu O. Hansen). Zleceniodawca: Dyrekcja ZNTK w Pruszkowie. Problem: Ustalenie kompozycji ogrodów zapewniającej komfort pracy i wypoczynku jako ekosystemu względnie samoregulującego się, o wysokich walorach zdrowotnych i estetycznych
 • Bartman E., 1982: Projekt ogrodów rodzajowych w typie siedliskowym - ogród zbiorowisk roślin wodnych, bagiennych, przystrumykowych, wrzosowiskowych, leśnych - w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Zleceniodawca: Dyrekcja LPKiW w Bydgoszczy. Problem: przebudowa siedlisk wybranych obszarów parku, wszczęcie sukcesji seminaturalnej przez odpowiednie siedliska i dobór roślinności. Jest to nowe ujęcie tworzenia „uroczysk parkowych” w sztuce ogrodowej oparte na fitosocjologii stosowanej
 • Bartman E., 1984: Projekt ogrodów przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Lublinie. Zleceniodawca: Rz. K. Parafia Kościoła Miłosierdzia Bożego w Lublinie. Problem: Zaprojektowanie ogrodów przy kościele z rozwiniętą symboliką chrześcijańską - gaje, łąki kwietne, plac zebrań wiernych, ogród księży, park osiedlowy
 • Bartman E. Projekt ogrodów Kościoła Św. Trójcy w Ząbkach k.Warszawy. Zleceniodawca: Rz. K. Parafia Kościoła Św. Trójcy w Ząbkach. Problem: Projekt placu przed kościołem, ogrodu przy kościele, ogrodu przy plebani, ogrodu przy domu parafialnym, łąka kwietna, park sportowy, sad i warzywnik. Nowe ujęcie programu i kompozycji ogrodów przy kościele
 • Bartman E., Bartman P., 1985: Projekt ogrodów Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego „Plebanka” w Ciechocinku. Zleceniodawca: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Plebanka” w Ciechocinku. Problem: Zaprojektowanie ogrodów Ośrodka w ścisłym dostosowaniu do profilu rehabilitacji uzdrowiskowej
 • Bartman E., 1985: Koncepcja planu krajobrazu okolic Chełma (plan w skali 1:25000). Zleceniodawca: Urząd Miasta Chełma. Problem: Poprawienie komfortu mieszkania, pracy i wypoczynku w wyniku wprowadzenia optymalnego systemu użytkowania ziemi w okolicach miasta - układu lasów i zadrzewień, ośrodków rekreacyjnych, zbiorników wodnych, upraw rolniczych i ogrodniczych, osadnictwa i szczególnie zaprojektowanie odpowiedniej strefy ochronnej w otoczeniu Cementowni
 • Bartman E. (kierownik tematu), Kiciński M., Niemirski A., Sobotkowski Z., Szumański M..,Wolski P., 1985: Ustalenie układu terenów zieleni Chełma. Zleceniodawca: Urzad Miasta Chełma. Problem: Zachowanie, poprawienie i rozwinięcie systemu terenów zieleni miasta w aspekcie przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i estetycznym obszaru miasta i jego otoczenia (plan w skali 1:5000)
 • Bartman E., 1985: Projekt ogrodów Klasztoru i Kościoła św. Trójcy w Warszawie. Zleceniodawca: Kancelaria Parafii Kościoła św. Trójcy w Warszawie. Problem: zaprojektowanie tradycyjnych ogrodów barokowych – dziedzińcowych i frontowych, w ścisłym dostosowaniu do aktualnych potrzeb z uwzględnieniem symboliki chrześcijańskiej w ogrodzie kościelnym
 • Bartman E., 1986: Projekt Skweru Stefana Wyszyńskiego Kardynała Polski przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Zleceniodawca: Kancelaria Prymasa Polski w Warszawie. Problem: Studium lokalizacji pomnika Kardynała, Projekt otoczenia pomnika, projekt modernizacji skweru
 • Bartman E., Świątkowski M., Szaniawski M., Trzópek W., 1988: Projekt parku regionalnego w Płocku. Zleceniodawca: Wojewoda Płocki. Problem: zatrzymanie przy pomocy roślinności usuwania się skarpy płockiej, stworzenie w strefie czoła skarpy i jej podnóża parku regionalnego o wysokich wartościach przyrodniczych i walorach rekreacyjnych z zachowaniem obiektów zabytkowych
 • Bartman E., Bartman P., Bołtuć A., 1988: Studium przestrzenno-programowe systemu terenów zieleni i architektury w strefie Skarpy Warszawskiej, na odcinku Cytadela - Dolinka Służewiecka. Zleceniodawca: Naczelny Architekt Warszawy. Problem: Analiza i ocena istniejących i potencjalnych terenów zieleni, obiektów architektury, tras spacerowych - jako systemu obiektów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych
 • Bartman E., Zemła M., 1990: Studia historyczne, analiza i ocena stanu zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Klemensowie. Zleceniodawca: Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w Warszawie
 • Bartman E., 1992: Projekt „Ogrodu Polskiego” na międzynarodowej wystawie ogrodniczej „Floriana” w Holandii, 1992. Zleceniodawca: Polski Związek Ogrodniczy w Warszawie
 • Bartman E., 1993: Projekt rewaloryzacji i rozwoju zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Klemensowie. Zleceniodawca: Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w Warszawie. Temat kontynuowany, wstępie opracowana gospodarka parkowa, projekty fragmentów parku
 • Bartman E. Bartman P., 1993: Projekt parku miejskiego w Sulejówku. Zleceniodawca: Burmistrz Miasta Sulejówka. Problem: Studia warunków przyrodniczych i społecznych, program parku, koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, zadania inwestycyjne, gospodarka parkowa
 • Bartman E., Bartman P., 1994: Koncepcja systemu parków i ogrodów w staromiejskim zespole urbanistycznym Biała Podlaska z rewaloryzacją zabytkowego parku Radziwiłłowskiego oraz utworzenia parku miejskiego w dolinie Krzny. Zleceniodawca: Urząd Miasta Biała Podlaska. Problem: Opracowanie wstępnej analizy warunków przyrodniczych i kulturowych, ogrody kościelne, dziedzińcowe, promenady i ogród rynkowy z zachowaniem zabytków i tworzeniem nowych wartości przyrodniczych i humanistycznych
 • Bartman E., 1994: Projekt aranżacji otoczenia oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornej. Zleceniodawca: Urząd gminy Konstancin-Jeziorna. Problem: analiza usytuowania oczyszczalni, jej technologia, powiązania otoczenia z oczyszczalnią, ustalenie strefy uciążliwości oczyszczalni, dobór i układ roślinności z uwzględnieniem pór roku
 • Bartman E., Bartman P., 1995: Koncepcja planu krajobrazu miasta Czarnkowa i jego okolic w skali 1:10 000, pow. ca 4000 ha i w skali l: 2000 - 600 ha z rozwiniętą problematyką przyrodniczo-kulturową stanowiącą podstawę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnkowa. Zleceniodawca: Urząd Miejski w Czarnkowie. Liczne plany, rysunki i teksty oparte są na podstawowych wartościach przyrodniczych i kulturowych
 • Bartman E., Bartman P., 1995: Koncepcja planu krajobrazu kanału żeglugowego Mierzei Wiślanej. Zleceniodawca: Instytut Problemów Ekorozwoju Fundacji „Ecobaltic, PBZ KBN-061-01. Opracowanie wariantowe w skali 1:5000 i 1:2500. Opracowanie zasadza się na analizach warunków przyrodniczych, głównie na rzeźbie terenu, na warunkach gospodarczych i turystycznych
 • Bartman E., Bartman P., 1995: Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego Założenia pałacowo-parkowego Muzeum w Przeworsku. Opracowanie wieloskalarne - 1:500,1:100 i 1:50 z licznymi detalami. Zleceniodawca: Dyrekcja Muzeum w Przeworsku. Problem: Studia historyczne, analiza stanu aktualnego, program rewaloryzacji i adaptacji, koncepcja i projekt realizacyjny. Praca nagrodzona Złotym Medalem Ministra Kultury i Sztuki za zasługi w ochronie zabytkowych ogrodów
 • Bartman E., Bartman P., 1996: Projekt Parku Miejskiego w Czarnkowie (opracowanie wieloskalarne, w skali 1:2000, 1:500, pow. parku 15 ha. Zleceniodawca: Urząd Miejski w Czarnkowie. Problem: Analiza położenia terenu parku, powiązanie funkcjonalne i kompozycyjne parku z miastem, analizy przyrodnicza i kulturowa, analiza potrzeb społecznych, opracowanie optymalnego programu parku i koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Parku
 • Bartman E., Bartman P., 1997: Koncepcja założenia ogrodowego przy obelisku Electi Viritim w Warszawie upamiętniającego Pole Elekcyjne. Praca wykonana honorowo na prośbę Społecznego Komitetu Budowy Obelisku Upamiętniającego Pole Elekcyjne
 • Bartman E., Bartman P., 1978: Koncepcja Parku Miejskiego Kaskada w Warszawie. Opracowanie wieloskalarne 1:500, 1:100. 1:50, pow. ca 10 ha. Zleceniodawca: Urząd Dzielnicy Żoliborz, Gminy Warszawa Centrum. Problem: Analiza terenu opracowania, powiązanie z otoczeniem, analiza warunków przyrodniczych i kulturowych, potrzeb społecznych, oczekiwań, opracowanie programu z dyspozycją przestrzenną, opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Parku
 • Bartman E., Bartman P., Stranc M., 1997: Koncepcja centrum sportów zimowych w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Skala opracowania 1:1000, powierzchnia 150 ha. Zleceniodawca: Dyrekcja LPKiW. Problem: Analiza położenia terenu opracowania, powiązanie terenu z parkiem, analiza warunków przyrodniczych i kulturowych, renaturyzacja rzeźby terenu, analiza form w różnych porach roku ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych, opracowanie optymalnego programu i koncepcji funkcjonalno-przestrzennej centrum sportów zimowych
 • Bartman E., 1997: Koncepcja planu krajobrazu w obszarze Parku Archeologicznego "TRUSO" k/Elbląga. Skala 1:5000, powierzchnia ca 150 ha. Zleceniodawca: Biuro Planowania Przestrzennego w Elblągu. Problem: Analiza warunków przyrodniczych i kulturowych obszaru opracowania, jego powiązania z otaczającym krajobrazem, renaturyzacja obszaru opracowania, warunki ekspozycji osady Truso i „repliki osady Truso”, program i koncepcja planu krajobrazu

Przedstawione powyżej prace projektowe i planistyczne oraz inne nie wyszczególnione tu (około 100) nie są rutynowymi pracami projektowymi, planistycznymi, ale pracami studialnymi, badawczymi, pewnego rodzaju poligonem doświadczalnym. Są adresowane do potrzeb, oczekiwań społecznych, osób, ściśle nawiązują do warunków przyrodniczych miejsca, regionu, w szerokim stopniu nawiązują do tradycji w sztuce ogrodowej, uprawy krajobrazu. Są one integralną częścią planu badań, służą teorii architektury krajobrazu, edukacji i praktyce w architekturze krajobrazu.

Szumański M. (red.), Wolski P., Kimic K., Łukaszkiewicz J. 2009. Ogrody w twórczości Edwarda Bartmana - Wydanie specjalne z okazji 80. urodzin Profesora. Diariusz Katedry Architektury Krajobrazu, Zeszyt 6., Wydawnictwo SGGW (76 ss).